workshop Flexchair

  • 16 mei Zwartewaal( 2 plaatsen)

  • 22 mei Zwartewaal ( 2 plaatsen)

  • 29 mei Zwartewaal

  • 30 mei Zwartewaal (vol)

Clinic's

  • 13 juni Marieken van der Putten

Lesdagen mei

  • 7 mei Danielle van Mierloo

  • 8 mei Barbara Vervoort

  • 9 mei Marrigje van Baalen